Så fungerar övertid för fast anställda och inom bemanning

Så fungerar övertid för fast anställda och inom bemanning

Publicerad · 10 min läsning

Vården är i hög utsträckning beroende av att personalen arbetar övertid på grund av vårdbehovet och brist på personal. Vad innebär det för dig som jobbar inom vården? Hur fungerar övertid? Hur fungerar övertid inom bemanning? I denna artikel reder Bemlo ut begrepp och frågor relaterade till övertid.

Vad innebär övertid?

Om du arbetar mer än vad du skrivit under på i ditt anställningsavtal arbetar du övertid. Det är dock viktigt att veta vilka rättigheter du har som arbetstagare, så att du får kompensation för det arbete du jobbar över. Övertid behöver din arbetsgivare vanligtvis godkänna i efterhand, om den inte var på arbetsgivarens initiativ. Det finns också bestämmelser för hur mycket övertid du får arbeta, vilka regleras av arbetstidslagen och kollektivavtal. Det övre taket finns till för att skydda dig som arbetar genom säkerställning av tillräckligt mycket vila. Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet för arbetstidslagen

Olika typer av övertid

Det finns olika typer av övertid för att definiera hur mycket övertid som du får jobba. Vilken typ av övertid som du arbetar bestäms av hur mycket övertid du jobbat tidigare och anledningen till övertiden. De olika typerna är: 

 • Allmän övertid

 • Extra övertid

 • Beordrad övertid

 • Nödfallsövertid

Vad innebär allmän övertid?

Normalt gäller att du får arbeta, eller att din arbetsgivare kan kräva, högst 200 timmar övertid per år, och då högst 48 timmar/4 veckor eller 50 timmar per kalendermånad - en gräns som regleras av arbetstidslagen. I vissa fall kan man göra undantag från denna, och isåfall är det kollektivavtal som styr dessa. Allmän övertid är den övertid som faller inom den normalt tillåtna gränsen.

Vad innebär extra övertid?

Din arbetsgivare får också, enligt arbetstidslagen, kräva 150 extra timmar övertid (utöver 200 timmar allmän övertid) om arbetsgivaren har speciella skäl till detta. Dessa 150 timmar kallas extra övertid. Endast akuta och oförutsägbara skäl är giltiga för att du som arbetstagare ska behöva jobba mer än 200 timmar övertid. Extra övertid är den övertid som faller utanför den normalt tillåtna gränsen.

Vad innebär beordrad övertid?

I undantagsfall kan arbetsgivaren tvinga dig att stanna kvar på arbetsplatsen eller ringa in dig fastän du är ledig. Denna övertid kallas beordrad övertid, och den kan du inte vägra utföra eftersom du då kan bli skyldig till arbetsvägran. Även om du inte kan vägra att arbeta så finns det tillfällen du kan argumentera för att du inte är lämpad för att arbeta. Vårdförbundet anger dessa som giltiga skäl:

 • Om du är tjänstledig

 • Om arbetsuppgifterna ligger utanför din kompetens och anställningsavtal 

 • Om du lider av trötthet 

 • Om du har druckit alkohol 

 • Om du har problem med barntillsyn 

 • Om du inte fått din dygns- eller veckovila 

 • Om du redan arbetat för mycket övertid 

Vårdförbundet klargör också att all övertid egentligen är beordrad, eftersom du inte frivilligt arbetar övertid. Arbetsgivare får inte räkna med att deras personal ska kunna arbeta övertid och denna får inte schemaläggas. Om beordrad övertid förekommer vid flertal tillfällen på din arbetsplats bör arbetsmiljön ses över. Blir du beordrad övertid kan du förhandla om ersättningen, men detta ska i så fall ske direkt, innan du börjar arbetspasset, annars gäller ersättning enligt kollektivavtal (Vårdförbundet, 2022).

Vad innebär nödfallsövertid?

För att övertid ska klassas som nödfallsövertid krävs en oförutsedd natur- eller olyckshändelse eller liknande som kan riskera hälsa, liv och egendom enligt arbetstidslagen 9 §. Skillnaden på nödfallsövertid och extra övertid är att nödfallsövertid inte är tidsbegränsad. Arbetsgivaren måste dock uppge till fack och skyddsombud när nödfallsövertiden började och varför, annars kommer övertiden klassas som allmän övertid och räknas in i dessa 200 timmarna (Arbetstidslagen, Vårdfokus 2020).

Övertid och ersättning

I denna del går vi igenom hur din ersättning förändras när du arbetar övertid. 

Vad är enkel övertid och vad är kvalificerad övertid?

Vad gäller ersättningen du får när du arbetar övertid delas den in i enkel övertid och kvalificerad övertid. Beroende på vilket kollektivavtal din arbetsgivare är ansluten till så kan ersättningen vara annorlunda. Följande uppgifter kommer från Sobona och SKRs allmänna bestämmelse vilka alla kommuner och regioner är anslutna till. Om du jobbar innan eller efter ditt ordinarie arbetspass i totalt två timmar ska du få 180% av din lön under dessa timmar, så kallad enkel övertid. Vill du inte ha högre ersättning kan du istället ta ut din övertid gånger 1,5 i kompensationsledigt. Om du överstiger två timmar genom att exempelvis fortsätta jobba efter ditt arbetspass eller som heltidsanställd jobbar en ledig dag får du istället 240% av din ordinarie lön, så kallad kvalificerad övertid. Den kvalificerade övertiden i lön kan också bytas mot kompensationsledigt och den arbetade övertiden multipliceras då med två (2) (Arbetstidslagen).

Jobbar du inom privat sektor (privata vårdgivare eller bemanningsföretag) så kan övertidsersättning se väldigt annorlunda ut. Kollektivavtalet för vård i privat regi, Almega, säger att du får per timme din månadslön dividerat med 94 eller 72 inklusive semesterersättning om du jobbar enkel respektive kvalificerad övertid (Almega, Allmänna bestämmelser, 2023).

Får jag OB-ersättning om jag jobbar övertid? 

Om du blir beordrad att jobba övertid under helger eller vid andra tillfällen du normalt får OB-ersättning är det inte säkert att du både får övertidsersättning och OB-ersättning. Detta beror på om din arbetsplats är knutet till ett kollektivavtal. Enligt kollektivavtalet betalas inte båda ersättningarna ut, förutom till de arbetstagare vars schemalagda arbetspass ligger på OB-tider. Du kan däremot förhandla med din arbetsgivare om att få både övertidsersättning och OB-ersättning om du vanligtvis jobbar måndag till fredag (Vårdfokus 2022).

Hur fungerar övertid om jag är deltidsanställd?

Du har rätt till ersättning vid övertid även om du inte arbetar heltid. Först får du ersättning för övertidstimmar upp till heltid, en ersättning som är något högre än din ordinarie lön, så kallad fyllnadslön. När du nått upp till antal timmar för en heltidsanställning har du rätt till enkel eller kvalificerad övertidsersättning. Det är under helger, lördag söndag och helgdagar som en deltidsanställd kan få kvalificerad övertid (240% av ordinarie lön), övriga dagar gäller enkel övertid. 

Så fungerar kollektivavtalen

Kollektivavtal kan påverka din ersättning vid övertid eftersom kollektivavtal gäller före arbetstidslagen (Arbetsmiljöverket, Arbetstidslagen). Med det sagt ger kollektivavtalen oftast fler rättigheter till arbetstagare eftersom Vårdförbundet och andra fackliga organisationer förhandlar om kollektivavtalens innehåll för sina medlemmars behov.

En arbetsplats är oftast knuten till flera olika kollektivavtal. Exempelvis finns det centrala och lokala kollektivavtal, där de centrala är viktiga för dina arbetsvillkor och de lokala ofta innehåller justeringar av det centrala kollektivavtalet för att förbättra rättigheterna på just din arbetsplats. Det centrala kollektivavtalet ser lite olika ut beroende på om du jobbar inom kommun och region, privat sektor eller statlig sektor. 

Det finns flera stora avtal för dig som jobbar inom vården. Huvudavtalet för kommun och region heter HÖK 22 och gäller till 31 mars 2024. Det är ett avtal mellan Vårdförbundet, SKR och Sobona och innehåller bland annat kontrollpunkter för att minska övertid, värna om dygnsvila och begränsa arbetspassens längd. Almega är ett annat omfattande kollektivavtal som Vårdföretagarna, Vision och Vårdförbundet står bakom. Avtalet gäller för sjukvård som drivs av privat regi (Vårdförbundet 2022: kollektivavtal kommun och region, kollektivavtal privat sektor).

Så påverkas övertidsersättning av kollektivavtal

Kollektivavtalen definierar övertid precis som arbetstidslagen: tid du arbetar utöver ordinarie arbetstid, om arbetsgivaren antingen beordrat arbetet eller godkänt det i efterhand. Övertid kan ligga både innan och efter ett arbetspass och räknas då ihop. Den sammanlagda övertiden kompenseras du precis som enligt arbetstidslagen enligt enkel och kvalificerad övertid alternativt i form av kompensationsledighet. Hur mycket du får i ekonomisk ersättning kan skilja sig lite beroende på vilket avtal du har. Här redogör vi för vanliga kollektivavtal slutna med kommun och region samt vårdgivare i privat sektor.

Övertid för heltidsanställda inom kommun och region

Enligt de allmänna bestämmelserna i HÖK-22 avtalet gäller enkel övertid innan du når upp till 2 extra timmar på din arbetsplats, innan och/eller efter ordinarie arbetstid. Arbetar du över längre än 2 timmar ersätts du med kvalificerad övertid. Väljer du att ta ut ersättningen i kompensationsledighet kan du spara dessa timmar enligt överenskommelse med din arbetsgivare. De sparade lediga timmarna får inte bli fler än 200 och överstiger du denna gräns ersätts dessa istället ekonomiskt. 

Enkel övertid

 • Övertid gånger 1,5 i kompensationsledigt

 • 180 % av månadslönen delat med 165

Om vi antar en månadslön på 39 500 kr (genomsnittlig månadslön för sjuksköterskor) resulterar enkel övertid i 431 kr/timme.

Kvalificerad övertid

 • Övertid gånger 2 i kompensationsledigt

 • 240 % av månadslönen delat med 165

Utifrån en månadslön på 39 500 kr motsvarar kvalificerad övertid istället 575 kr/timme.

Övertid för heltidsanställda inom privat sektor

Enligt Almegas kollektivavtal ska övertid räknas i fulla halvtimmar, och om övertid skett både innan och efter ett pass räknas denna tid ihop. De två första timmarna ersätts du med enkel övertid, och därefter ersätts du med kvalificerad övertid. Om övertiden inte ligger direkt efter ett arbetspass, dvs när du redan befinner dig på arbetsplatsen, ska du kompenseras med minst 3 timmars övertid. Du har dessutom rätt till ersättning för de resekostnader som uppstod för att ta dig till arbetet. 

Enkel övertid

 • Övertid gånger 1,5 i kompensationsledighet

 • Månadslön delat med 94 (vardagar kl 06-20)

Om vi antar en månadslön på 39 500 kr (genomsnittlig månadslön för sjuksköterskor) resulterar enkel övertid i 420 kr/timme.

Kvalificerad övertid

 • Övertid gånger 2 i kompensationsledighet

 • Månadslönen delad med 72 (all annan tid än än vardagar kl 06-20)

Utifrån en månadslön på 39 500 kr motsvarar kvalificerad övertid istället 549 kr/timme.

Övertidsersättning för deltidsanställda

Om du är deltidsanställd och arbetar utöver dina ordinarie arbetstimmar kallas övertiden för mertid eller fyllnadstidarbete. Mertiden räknas ihop både innan och efter ordinarie arbetstid och ersätts ekonomiskt, såvida du som deltidsanställd inte kommer överens med din arbetsgivare om att bli ersatt med kompensationsledigt istället. För både kommun och region samt privat sektor gäller att en deltidsanställd som jobbar över i den utsträckningen att timmarna motsvarar en fast tjänst, ersätts den deltidsanställda med enkel och kvalificerad övertid. 

Mertidsersättning kommun och region (HÖK-22)

120 % av månadslönen delat med 165. Månadslönen beräknas utifrån vad den deltidsanställda hade tjänat om den haft en heltidstjänst. 

Mertidsersättning privat sektor (Almega)

Den aktuella fasta månadslönen delat med 3,5 gånger veckoarbetstiden. Veckoarbetstiden är den genomsnittliga arbetstiden per helgfri vecka.

Kan du bli beordrad övertid inom bemanning?

Som bemanningsanställd kan du inte bli beordrad övertid på ditt uppdrag eftersom din arbetsgivare inte är regionen. Regionen kan därför inte beordra dig till arbete som ligger utanför överenskommelsen.

Pågående diskussion om övertid och vårdpersonals rättigheter 

Under pandemin ökade pressen enormt på vårdpersonal och många nådde taket för hur mycket övertid som är tillåtet att arbeta (Dagens Medicin 2021). Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har därför tecknat ett nytt avtal i april 2022 för att påverka situationen för arbetstagare. Avtalet inkluderar både att arbetsgivaren måste överlägga med Vårdförbundet innan extra övertid tas ut och att arbetsplatserna måste se över hur mycket övertid som beordras två gånger per år. I samband med detta behöver de göra handlingsplaner över hur övertid ska minska (Vårdförbundet 2022).

Debatten kring vårdanställdas arbetstider har även resulterat i ett nytt avtal gällandes dygnsvila. Normen har varit en rättighet till 9 timmars dygnsvila, men efter förhandling mellan SKR, Sobona och fackförbund har beslut tagits om att dessa timmar ska ökas till en dygnsvila om 11 timmar. Sverige har tidigare fått kritik från EU-kommissionen gällandes Sveriges regler för arbetstid och det nya avtalet ska därför ligga närmare EU:s direktiv om arbetsmiljö samtidigt som det fortfarande värnar om verksamheten behov. Avtalet ska träda i kraft den 1 oktober 2023 (SVT Nyheter 2022)

Ökning av övertidsarbete de senaste åren

Med en ökning på en halv miljard kronor från 2019 till 2020 blev den totala kostnaden 2020 3,5 miljarder för vårdpersonalens övertidsarbete (Dagens Samhälle 2021). Att vårdpersonal tvingas jobba över är dock inget som kom med pandemin, redan 2016 jobbade Vårdförbundets medlemmar (sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker) över med mer än 3 miljoner timmar, timmar som räckt för att driva hela region Gävleborg. Kostnaden för detta arbete blev 1,05 miljarder kronor (Vårdfokus 2017, Vårdfokus 2021)

Enligt statistik från Dagens Samhälle ser ökningen och dess kostnader för övertidsarbete ut såhär i några av Sveriges stora regioner:

2020

Stockholm: 1 284 882 timmar, 564 593 536 kr

Västra Götaland: 1 326 000 timmar, 449 000 000 kr

Skåne: 881 379 timmar, 377 515 246 kr

2019

Stockholm: 1 103 980 timmar, 450 379 488 kr

Västra Götaland: 1 240 000 timmar, 406 000 000 kr

Skåne: 838 079 timmar, 344 752 375 kr

Källor: 

Almega: Kollektivavtal

Arbetsmiljöverket: Arbetstidslagen

Dagens Medicin: Arbetsmiljö

Dagens samhälle: Övertidsnotan för vårdpersonal

Vårdfokus: Övertidsarbete 

Vårdfokus: Ob-ersättning

Vårdfokus: Över tre miljoner timmar övertid förra året

Vårdfokus: Hundratusentals fler övertidstimmar förra året

Vårdförbundet: Kollektivavtal kommun och region

Vårdförbundet: Kollektivavtal privat sektor

Vårdförbundet: HÖK-22

Vårdförbundet: HÖK-22 Allmänna bestämmelser

Jämför 80+ bemanningsföretag för sjuksköterskor!

Läs recensioner av andra sjuksköterskor
Se information om löner och förmåner
Skicka enkelt intresseanmälan till företag
Jämför företag

Lämna en kommentar...

När du skickar så godkänner du våra villkor.

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo