Vad tjänar en läkare 2023 och hur höjer du lönen?

Vad tjänar en läkare 2023 och hur höjer du lönen?

Uppdaterad · 18 min läsning

I det här inlägget presenterar Bemlo lönestatistik för läkare och lyfter vanligt förekommande funderingar kring vad en läkare har i lön, detta för att ge svar på frågan: hur mycket får en läkare i lön 2023?

Läkare är det yrke i Sverige som anses ha högst status enligt en undersökning gjord av Kantar Sifo i början av 2020. I särklass är läkare är också det yrke som har högst livslön. Men hur mycket tjänar en läkare i genomsnitt? Bemlo presenterar lönestatistik för läkare och förklarar vad som påverkar en läkares lön, både som fast anställd och inom bemanning.

Sök jobb hos bästa bemanningsbolagen!

Jämför erbjudanden och höj din lön. Många vårdkonsulter har redan hittat sitt nästa jobb via Bemlo, är du redo att bli en av dem?

Sök jobb idag

Så påverkas en läkares lön

För att kunna besvara frågan om hur mycket en vanlig läkare får i lön behöver man se till vilka faktorer som påverkar lönesättningen, för hur mycket en läkare i Sverige tjänar påverkas av flera olika faktorer. Detta eftersom läkare tillhör en stor yrkesgrupp som inkluderar många specialistutbildningar, arbetsgivare och arbetsuppgifter, samt omfattar ett stort åldersspann. Exempelvis är utbildningen för att bli specialistläkare över 12 år lång och lönenivån skiljer sig väldigt under de olika utbildningsstegen. Dessutom är en läkares lön individuell vilket innebär att lönen beror på personliga meriter, färdigheter och externa variabler såsom marknadsfaktorer.

Det påverkar en läkares lön

 • Specialistutbildning

 • Arbetsgivare

 • Typ av anställning

 • Arbetsuppgifter

 • Personliga meriter

 • Externa variabler såsom marknadsfaktorer och geo

Vad är snittlönen för en läkare?

Enligt en sammanvägning av SCBs och Läkarförbundets lönestatistik är en legitimerad läkares lön 42 000 kronor/månad i genomsnitt och en specialistläkares lön 78 700 kronor/månad i genomsnitt. Snittlönen för en nyexaminerad läkare är 34 700 kronor. Viktigt att komma ihåg är att en läkarlön också skiljer sig mellan privat och offentlig sektor:

LäkaryrkeSnittlön offentlig sektorSnittlön privat sektor
AT-läkare36 700 kr/månad37 600 kr/månad
ST-läkare51 700 kr/månad53 100 kr/månad
Specialistläkare85 100 kr/månad77 300 kr/månad
Övriga läkare43 500 kr/månad57 400 kr/månad

Vad tjänar en läkare efter skatt?

När man pratar om löner avser man nästan alltid lön före skatt. Det är för att skatten du betalar beror mycket på många individuella faktorer såsom var du bor, om du har andra inkomster, om du blir förmånsbeskattad samt om du får några speciella bidrag eller ersättningar.

Om vi antar en lön på 42 000 kr i månaden före skatt, en legitimerad läkares snittlön, utan annan ersättning eller inkomster får en läkare följande lön i några stora svenska kommuner:

 • Stockholm: 32 211 kr efter skatt/månad

 • Göteborg: 31 233 kr efter skatt/månad

 • Malmö: 31 282 kr efter skatt/månad

Om du är medlem i Svenska kyrkan tillkommer kyrkoskatt på ungefär 400 kr/månad.

Vad har en läkare i livslön?

Hur mycket en läkare tjänar under ett helt arbetsliv är högre än för något annat yrke i Sverige. En läkare beräknas tjäna 28 173 000 kr, vilket kan jämföras med 24 782 000 kr i livslön för en civilingenjör och 25 495 000 kr i livslön för en jurist. 

Vad är lönen för AT-läkare, ST-läkare, specialistläkare och överläkare?

Vid varje löneförhandling rekommenderas du som läkare att vara påläst om löner så att du vet att du får en rättvis ersättning för den kompetens och de färdigheter du besitter och för de arbetsuppgifter du ska utföra. Kommer du göra mer än genomsnittet? Har du en utbildning få andra har? Vi på Bemlo redovisar därför medellönen för de olika utbildningsstegen så att du kan känna dig förberedd inför nästa löneförhandling. 

Vad tjänar en AT-läkare?

En AT-läkare tjänar i snitt 33 900 – 35 800 kr/månad, där ålder och hur länge man varit anställd som AT-läkare är de två faktorerna som har störst påverkan på lönen. Vidare kan en AT-läkares lön skilja sig markant mellan olika regioner. Exempelvis är det LOK-avtalet som fastställer lägsta lön för AT-läkare som arbetar i Stockholmsregionen. LOK-avtalet är ett lokalt kollektivavtal mellan Stockholms läkarförening och Region Stockholm. 

I diagram och tabell nedan visas vad en AT-läkare har i medellön utifrån ålder och arbetad tid som AT-läkare:

Tabell 1: Lägsta löner för AT-läkare enligt LOK-avtalet

Arbetat tid2020-04-012021-04-012022-04-01
0-12 mån33 10033 80034 300
13-24 mån33 70034 40034 950
25-36 mån34 20034 90035 500
37-48 mån34 90035 60036 200
49- mån35 60036 30036 950

Källa: Sammanvägning av statistik från SCB och Sveriges läkarförbund.

För dig som arbetar i Stockholmsregionen är det LOK-avtalet (lokalt kollektivavtal mellan Stockholms läkarförening och Region Stockholm) som fastställer lägsta lön för AT-läkare.

Vad tjänar en överläkare?

En överläkare är en specialistläkare som har ytterligare ansvar utöver de vanliga arbetsuppgifterna. Det kan röra sig om ansvar över en avdelning, schemaläggning, läkarstudenter, forskning som bedrivs i anslutning med sjukhuset osv. På grund av varierade arbetsuppgifter förhandlas överläkares löner individuellt, och förhandlingen påverkas av vilken region överläkaren jobbar i och vilka avtal som gäller i denna. En överläkares lön kan alltså variera, men snittlönen för en överläkare är 82 600 kr/månad.

Vilken specialisering betalar bäst?

Klinisk patologi är den specialisering som ger högst lön följt av neuroradiologi och neurokirurgi, var specialister tjänar ungefär lika mycket som en läkare specialiserad på rättspsykiatri. För en läkare specialiserad på klinisk patologi ligger medellönen på 83 040 kr/månad, 82 196 kr/månad för neuroradiologi och 81 810 kr/månad för neurokirurgi.

Vad tjänar en ST-läkare?

En ST-läkare tjänar i snitt 48 300 – 52 400 kr/månad, men tjänstgöringen kan se ganska olika ut för ST-läkare vilket kan påverka lönen. Specialiseringstjänstgöringen innefattar att läkaren praktiserar läkaryrket med uppgifter relaterade till sin specialisering, i kombination med löpande handledning och utbildning. Specialiseringstjänstgöringen kan variera med avseende på:

 • Arbetsgivare: Tjänsterna annonseras precis som jobbannonser och kan erbjudas av både privata och regionala sjukhus och vårdcentraler. 

 • Region: Löner varierar med regionerna beroende på utbud och efterfrågan och regionens budget för sjukvården.

 • Tjänstgöringens längd: Den är generellt minst 5 år men sprids i vissa fall ut över fler år eftersom det går att pausa sin ST.

 • Tillgodoräkning av tidigare arbete: En ST-läkare som utfört arbetsuppgifter inom ramen för sin ST kan ibland tillgodoräkna dessa och korta ner sin tid som ST-läkare.

 • Utbetalning av lön under sidotjänstgöring: I specialiseringstjänstgöringen inkluderas att läkaren provar en annan verksamhet, i samma region eller i en annan. Antingen betalar då ordinarie arbetsgivare ut ST-läkarens lön eller så får ST-läkaren tjänstledigt och istället lön från sin tillfälliga arbetsgivare.

Utifrån lönestatistik kan man dra slutsatsen att en ST-läkares lön också beror på ålder och erfarenhet, vilket presenteras i diagrammet:

Källa: Sammanvägning av statistik från SCB och Sveriges läkarförbund.

Vad tjänar en specialistläkare?

I genomsnitt tjänar en specialistläkare 78 700 kronor i månaden. Men när det kommer till specialistläkare är lönestatistiken relativt generell, eftersom det finns en stor spridning inom yrkesgruppen på grund av de 63 stycken specialiseringarna. För specialistläkare kan man dock - precis som för AT-läkare och ST-läkare - se ett tydligt samband mellan ålder, erfarenhet och genomsnittslön:

Källa: Sammanvägning av statistik från SCB och Sveriges läkarförbund.

Vad tjänar en överläkare?

En överläkare är en specialistläkare som har ytterligare ansvar utöver de vanliga arbetsuppgifterna. Det kan röra sig om ansvar över en avdelning, schemaläggning, läkarstudenter, forskning som bedrivs i anslutning med sjukhuset osv. På grund av varierade arbetsuppgifter förhandlas överläkares löner individuellt, och förhandlingen påverkas av vilken region överläkaren jobbar i och vilka avtal som gäller i denna. En överläkares lön kan alltså variera, men snittlönen för en överläkare är 82 600 kr/månad.

Vilken specialisering betalar bäst?

Klinisk patologi är den specialisering som ger högst lön följt av neuroradiologi och neurokirurgi, var specialister tjänar ungefär lika mycket som en läkare specialiserad på rättspsykiatri. För en läkare specialiserad på klinisk patologi ligger medellönen på 83 040 kr/månad, 82 196 kr/månad för neuroradiologi och 81 810 kr/månad för neurokirurgi.

Tabell 2: Rangordnad lista över de högst betalda specialiceringarna

PlatsSpecialiseringMedianlön
1Klinisk patologi83 040
2Neuroradiologi82 196
3Neurokirurgi81 810
4Rättspsykiatri81 600
5Nukleärmedicin80 175
6Handkirurgi79 860
7Kllinisk genetik78 960
8Psykiatri78 840
9Allmännmedicin78 732
10Barn- och ungdomspsykiatri78 420
11Smärtlindring78 120

Generellt finns det en tydlig koppling mellan vilka kompetenser det råder brist på och inom vilket område specialistläkare kan förvänta sig allra högst lön. I dagsläget är 19 av landets 21 regioner i stort behov av specialistläkare enligt Socialstyrelsen. Främst saknas det specialister i allmänmedicin, psykiatri och akutsjukvård.

Hur mycket skiljer sig lönen mellan kvinnor och män?

Kvinnliga läkare tjänar enligt SCB i snitt 97,6% av sina manliga kollegors bruttolön över kategorierna AT-, ST- och specialistläkare. Även om läkaryrket redan har en väldigt jämn könsfördelning med ungefär 48% kvinnor och 52% män, tycks fördelningen ändras. Andelen kvinnliga läkare har ökat och förväntas fortsätta öka de kommande åren, något som kan förklaras med att allt fler kvinnor antas till läkarutbildningarna. Av de som börjar på läkarprogrammet i dag utgör kvinnor majoriteten.

Vilken region har högst lön för läkare?

Var i Sverige du tjänar bäst som läkare beror bland annat på vårdbehovet en region har, regionens ekonomi och politiska styre, vilken typ av läkare regionen efterfrågar och hur många andra läkare som är yrkesverksamma där.

De vårdgivare som har svårast att rekrytera läkare återfinns i glesbygd och på orter som ligger långt ifrån medicinska lärosäten såsom Lund och Uppsala. Statistik visar att hälften av landets läkare bor i Sveriges tre storstäder; Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom att söka sig till regioner som har ett stort behov och bristande tillgång på läkare är det alltså enklare att få jobb, och genom att resa för att arbeta i en större del av landet så finns det goda chanser att höja lönen avsevärt jämfört med storstädernas lönenivåer. 

Här tjänar specialistläkare mest:

 1. 87 700 kr Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län

 2. 85 600 kr i Norrbottens och Västerbottens län

 3. 84 200 kr i Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Östergötlands län (och Uppsala)

Här tjänar specialistläkare minst:

 1. 80 700 kr i Västra Götalands och Hallands län 

 2. 81 500 kr i Blekinge och Skåne län 

 3. 82 700 kr i Stockholm 

Här tjänar ST-läkare mest: 

 1. 54 500 kr i Södermanlands, Västmanlands, Örebro, Östergötlands län (och Uppsala)

 2. 53 000 kr i Jämtlands och Västernorrlands län och Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län 

 3. 52 500 kr i Norrbottens och Västerbottens län 

Här tjänar ST-läkare minst:

 1. 49 000 kr i Blekinge och Skåne län 

 2. 51 300 kr i Västra Götalands och Hallands län 

 3. 51 400 kr i Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län 

Utifrån medellöner för specialistläkare och ST-läkare ser vi att lönerna är som lägst i länen som Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund återfinns i (med undantag från att Stockholm kommer på fjärde plats med 100 kr där ST-läkare tjänar som minst). Att Uppsala placeras i listan över de regioner läkare tjänar mest inom trots att det är ett medicinskt lärosäte kan förklaras utifrån de övriga regioner som ingår i Östra mellansverige tillsammans med Uppsala.

Vilka regioner har lägsta och högsta ingångslönen för AT-läkare?

Sambandet mellan höga löner och regioner som har svårt att rekrytera gäller även för AT-läkare. AT-läkare som söker sig till sjukhus i Västernorrland, Norrbotten och Dalarna har chans att tjäna mest i ingångslön medan sjukhusen betalar AT-läkare lägst ingångslön på universitetssjukhus och omkring storstäderna. Den högsta ingångslönen för AT-läkare är 36 900 kr/månad och de lägsta ingångslönen för AT-läkare är 30 500 kr/månad. AT-läkare kan också jobba på Ålands centralsjukhus, och där erbjuds AT-läkarna en ingångslön på 38 400 kr/månad.

Här tjänar AT-läkare mest:

 • 36 900 kr/månad i Västernorrland på Sollefteås sjukhus, Länssjuksjukhuset Sundsvall-Härnösand och Örnsköldsviks sjukhus 

 • 36 700 kr/månad i Dalarna på Mora Lasarett

 • 36 500 kr/månad i Norrbotten på Gällivare sjukhus, Kalix sjukhus, Kiruna sjukhus och Piteå sjukhus

Här tjänar AT-läkare minst:

 • 31 500 kr/månad i Västra Götaland på Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården Trollhättan och Uddevalla, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Skene och Trelleborgs lasarett 

 • 31 000 kr/månad i Västra Götaland på Alingsås lasarett

 • 30 500 kr/månad i Region Uppsalar på Akademiska sjukhuset

Har du funderat på att arbeta som stafettläkare?

Det finns flera sätt att påverka sin lön som läkare, där ett exempel är genom en effektiv löneförhandling. Men den i särklass mest effektiva metoden för att höja sin lön som läkare är att arbeta inom bemanning som hyrläkare, även känt som stafettläkare.

Vad är en stafettläkare?

En stafettläkare eller hyrläkare arbetar på uppdragsbasis vid olika sjukhus och vårdcentraler i Sverige eller i andra länder. Som stafettläkare jobbar du oftast genom ett bemanningsföretag. En läkare kan antingen bli anställd direkt av bemanningsföretaget eller arbeta som konsult via ett eget bolag åt bemanningsföretaget. En hyrläkare kan också välja att med eget bolag bli direktupphandlad av ett landsting.

 

Vad tjänar en stafettläkare?

Det upphandlade priset för stafettläkare i Sverige ligger mellan 867 - 1758 kr/timme. 

Högst upp i spannet placerar sig psykiatriker och barnspecialister, följt av en rad olika specialiserade läkare. Under dessa vid omkring 1 200 kr/timme följer allmänspecialister och specialister på internmedicin och geriatrik. ST-läkare tjänar ca 80% av allmänspecialisterna och längst ner i spannet placerar sig legitimerade läkare. Inom detta spann varierar en stafettläkares ersättning alltså beroende på utbildning, men även bemanningsföretagets omkostnader, typ av uppdrag och region påverkar hur mycket en stafettläkare tjänar. 

De flesta läkare som jobbar inom bemanning väljer att fakturera via eget bolag på grund av skattesatserna och därför presenterar vi lönesiffror utifrån förväntad ersättning för egenföretagare. Om du vill lära dig mer om att starta eget företag att fakturera via kan du läsa mer i vår artikel om att driva eget bolag som vårdkonsult

Hur mycket tjänar en legitimerad läkare inom bemanning?

Som legitimerad läkare kan du förvänta dig att kunna fakturera 900 - 930 kr/timme om du skulle jobba som hyrläkare, vilket hade motsvarat 144 000 - 148 800 kr/månad. Nedan följer den ersättning du kan förvänta dig att kunna fakturera för några av Sveriges största regioner:

Tabell 3: Ersättning för legitimerade läkare inom bemanning

RegionTimersättningMånadsersättning
Stockholm899 – 929 kr/timme143 840 – 148 640
Västra Götaland827 – 855 kr/timme132 320 –136 800 kr/månad
Skåne891 – 921 kr/timme142 560 – 147 360 kr/månad

Sök jobb hos bästa bemanningsbolagen!

Jämför erbjudanden och höj din lön. Många vårdkonsulter har redan hittat sitt nästa jobb via Bemlo, är du redo att bli en av dem?

Sök jobb idag

Hur mycket tjänar en ST-läkare inom bemanning?

Som ST-läkare kan du också arbeta som hyrläkare. ST-läkare som gjort uppehåll från sin tjänstgöring tjänar ca 80% av vad en allmänspecialist tjänar inom bemanning. Uppskattningsvis blir ersättningen för en ST-läkare därmed 938 – 970 kr/timme vilket motsvarar en ersättning på 150 080 – 155 200 kr/månad.

Hur mycket tjänar en specialistläkare inom bemanning?

Är du specialiserad läkare kan du förvänta dig att kunna fakturera 1220 – 1260 kr/timmen, ett belopp som resulterat i 195 200 – 201 600 kr/månad. Detta gäller som genomsnitt för alla specialiseringar och för hela Sverige, så beroende på specialisering och region kan ersättningen variera eftersom efterfrågan av specialister varierar över landet. Nedan följer den ersättning du kan förvänta dig att kunna fakturera för några av Sveriges största regioner:

Tabell 4: Ersättning för specialistläkare inom bemanning

RegionTimersättningMånadsersättning
Stockholm1 099 – 1 136 kr/timme175 840 – 181 760 kr/månad
Västra Götaland1 287 – 1 330 kr/timme205 920 – 212 800 kr/månad
Skåne1 183 – 1 223 kr/timme189 280 – 195 680 kr/månad

Vad tjänar en allmänspecialist inom bemanning?

En allmänspecialist, även kallad allmänläkare, distriktsläkare och husläkare arbetar oftast på vårdcentral inom primärvården. Allmänläkare har en väldigt bred kompetens för att kunna hjälpa patienter i deras första möte med vården och bedöma ifall patienten behöver vård utanför vårdcentralens verksamhet. Socialstyrelsen vill se en läkare per 1100 invånare, vilket innebär att Sverige behöver minst 9000 specialister på allmänmedicin. I dagsläget saknas två tredjedelar av dessa. En allmänläkare kan förvänta sig en ersättning på 1 172 – 1 212 kr/timmen och 187 520 – 193 920 kr/månad och i tre stora regioner ser den förväntade ersättningen ut såhär: 

Tabell 5: Ersättning för allmänspecialister inom bemanning

RegionTimersättningMånadsersättning
Stockholm1 099 – 1 136 kr/timme175 840 – 181 760 kr/månad
Västra Götaland1 103 – 1 139 kr/timme176 480 – 182 240 kr/månad
Skåne1 140 – 1 178 kr/timme182 400 – 188 480 kr/månad

Vad tjänar en psykiatriker inom bemanning?

Det upphandlade priset för psykiatriker inom bemanning är 1 236 – 1 700 kr/timme vilket resulterar i en förväntad ersättning på 1 310 – 1 353 kr/timme och 209 600 – 216 480 kr/månad över hela Sverige. För landets tre stora regioner ser den förväntade ersättningen för psykiatriker inom bemanning ut såhär: 

Tabell 6: Ersättning för psykiatriker inom bemanning

RegionTimersättningMånadsersättning
Stockholm1 250 – 1 292 kr/timme200 000 – 206 720 kr/månad
Västra Götaland1 344 – 1 388 kr/timme215 040 – 222 080 kr/månad
Skåne1 283 – 1 326 kr/timme205 280 – 212 160 kr/månad

Vilken specialisering är bäst betald som stafettläkare?

Den bäst betalda specialiseringen är barn- och ungdomspsykiatri i Dalarna. Där ligger det upphandlade priset på 1758 kr/timme vilket medför att stafettläkaren kan fakturera ett belopp på 1 408 – 1 455 kr/timme och vid en månads arbete 225 280 – 232 800 kr/månad. I snitt över hela Sverige beräknas en specialist på barn- och ungdomspsykiatri kunna fakturera     1 397 – 1 443 kr/timme och 223 520 – 230 880 kr/månad.

Detta påverkar en stafettläkares lön 

Hur mycket du tjänar som hyrläkare påverkas av ett par faktorer precis som för fast anställda. Utmärkande är i vilken region du tar ett uppdrag (landsting), bemanningsföretagets avtal med vårdgivaren, din erfarenhet, förmåner såsom boende och resor, dina arbetstider samt utbetalning av pension. Även bemanningsföretagets marginal kan påverka din lön som hyrläkare. Notera att dessa faktorer även beror på om du arbetar som vårdkonsult och driver eget företag eller om du tar uppdrag via bemanningsföretaget direkt. 

 • Region

Vilken region du tar uppdrag i påverkar lönen eftersom regionernas upphandlade priser varierar. Anledningen till detta är att priserna förhåller sig till utbud och efterfrågan av läkare. 

 • Bemanningsföretagets avtal med vårdgivaren

Vilket sorts avtal bemanningsföretaget slutit med vårdgivaren medför också att ersättningen kan variera mellan regioner. Det vanligaste avtalet är offentlig upphandling, ett överenskommet pris mellan region eller kommun och bemanningsföretaget. Det finns också rankad upphandling, med fasta men olika priser för varje bemanningsföretag samt direktupphandling. Vid direktupphandling frångår regionen ramavtalen och ersättningen för hyrläkaren kan bli mycket högre. 

På Bemlos hemsida har vi sammanställt alla offentliga upphandlingar för regionerna om du är nyfiken på vad som gäller i din region. 

 • Erfarenhet

Uppdrag för specialister ger högre ersättning än för icke-specialiserade läkare och ju bredare kompetens du har desto fler uppdrag är du behörig att söka. Detta medför att du kontinuerligt kan ta nya uppdrag och säkra en hög inkomst. Notera dock att erfarenhet i sig inte ger en högre inkomst eftersom att den med tillräckligt hög kompetens för uppdraget kommer få tillsätta uppdraget. Som hyrläkare tjänar du alltså inte mer ifall du skulle ha mer erfarenhet än vad som krävs för uppdraget. 

 • Förmåner

Om bemanningsföretaget erbjuder förmåner som resor och boende och du inte behöver dem kan du passa på att förhandla om din ersättning, detta eftersom bemanningsföretagen ofta avsätter en viss summa åt förmånerna. 

 • Utbetalning av pension

Allmän pension betalas ut till alla av staten och baseras på dina beskattade inkomster. Tjänstepensionen måste betalas ut av bemanningsföretaget om de har kollektivavtal. Om bemanningsföretaget inte har kollektivavtal kan tjänstepensionen antingen betalas ut ändå eller läggas till på lönen, ofta beroende på vad du själv föredrar. Om du tar ut tjänstepensionen i form av högre ersättning rekommenderar vi att du pensionssparar 4,5 % av din månadslön. För att se vilka bemanningsföretag som har kollektivavta och därmed måste betala ut tjänstepension kan du titta på Bemlos rankning av olika bemanningsföretag. 

 • Arbetstider

Du får OB-tillägg på din lön kvällar, nattetid, under helgdagar och högtider. 

 • Bemanningsföretagets marginal

Vilken marginal bemanningsbolaget har kan också påverka vilken lön du får som stafettläkare. Där lägre marginal innebär högre lön. 

Sök jobb hos bästa bemanningsbolagen!

Jämför erbjudanden och höj din lön. Många vårdkonsulter har redan hittat sitt nästa jobb via Bemlo, är du redo att bli en av dem?

Sök jobb idag

Vilket bemanningsföretag betalar bäst?

Vad bemanningsföretaget betalar dig som hyrläkare eller stafettläkare beror till största del på vilka slags vårdavtal som företaget slutit med vårdgivarna i regionen, om det är offentlig upphandling eller direktupphandling. Mellan specifika avtal kan det skilja mycket i ersättning.

De bemanningsföretag som fakturerar vårdgivarna lägst är de som först får möjlighet att fylla kontrakten. Därmed kan det vara lättare för dig att hitta uppdrag om du arbetar för ett bemanningsföretag med lägre arvode. Utöver detta gäller också att ju högre bemanningsföretaget fakturerar, desto större blir din ersättning - även om fördelningen av ersättningen mellan hyrläkare och bemanningsföretag kan skilja sig något åt (beroende på företag).

Trots att fördelningen mellan hyrläkare och bemanningsföretag visserligen kan variera stämmer dock inte den utpräglade bilden av att bemanningsföretagen skulle gå med stor vinst på sina konsulter. De flesta bemanningsföretagen går inte med högre vinst än ett genomsnittligt företag. Intäkterna går främst till löner åt konsulterna, annan personal och till andra kostnader som krävs för att driva verksamheten. Detta beror på att bemanningsföretagen är hårt pressade av konkurrens och därför behöver fördela sina intäkter på ett rimligt sätt. 

Om du är ytterligare intresserad så kan du läsa mer om hur löner fungerar inom bemanning på vår blogg. 

Hur ser framtidsutsikterna för läkaryrket ut?

Enligt Arbetsförmedlingen har läkare mycket goda möjligheter till arbete, både inom det närmaste året men också på fem års sikt. Däremot varierar arbetsmarknaden beroende på hur mycket erfarenhet du som läkare har och inom bemanning, även med säsongerna.

Framtidsutsikter för AT-läkare

Ett tilltagande problem är att nyexaminerade läkare har svårt att få AT-tjänster, då väntetiden i snitt är tio månader. Konkurrensen om AT-tjänsterna är förstås allra högst i universitetsstäder och de flesta nyexaminerade läkare söker sig därför till mindre orter för att tjänstgöra och få ut sin legitimation.

Framtidsutsikter för legitimerade läkare och specialister

För legitimerade läkare och specialistläkare är arbetsmöjligheterna däremot många. En växande befolkning i kombination med den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre och yngre personer, kommer troligtvis resultera i att vårdbehovet ökar de kommande åren. Eftersom erfarenhet och specialistkunskap värdesätts inom vården är efterfrågan på just specialistläkare fortsatt väldigt hög. 

Framtidsutsikter för stafettläkare

I takt med att vårdbehovet ökar kommer dessutom bemanningen av personal hos vårdgivarna bli allt viktigare. Detta kommer troligen i sin tur stärka bemanningsföretagens och hyrläkarnas roll som en viktig del av vården.

Intresserad av att komma i kontakt med bemanningsföretag?

Vill du komma i kontakt med ett eller flera av Sveriges bästa bemanningsföretag? Skicka en intresseanmälan på 60 sekunder hos oss på Bemlo!

Källor

Arbetsförmedlingen: Framtidsutsikter för läkare

Bemlos lönestatistik: Se självrapporterade löner

Bemlos sammanställning av upphandlingar: Upphandlingar

Läkartidningen: “Trots stor brist på allmänspecialister - hopp finns om en ljusare framtid”

SCB: Lönestatistik

Socialstyrelsen: Brist på läkare

Sveriges läkarförbund: Lönestatistik

Sveriges läkarförbund: AT-guiden

Sveriges läkarförbund: Specialiseringstjänstgöring ST

Sveriges Yngre Läkares Förening: Väntetid för AT-tjänster

Saco: Livslön för akademiker

Saco: Läkare

Jämför 80+ bemanningsföretag för sjuksköterskor!

Läs recensioner av andra sjuksköterskor
Se information om löner och förmåner
Skicka enkelt intresseanmälan till företag
Jämför företag

Lämna en kommentar...

När du skickar så godkänner du våra villkor.

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo