Till huvudsidan

Användarvillkor

Dessa användarvillkor styr BEMALONG AB, ett företag registrerat i Sverige med organisationsnummer 559260-6718 och hädanefter under benämningen ”Bemlo”, tillhandahållande av en tjänst för rekrytering av vårdpersonal, till en kund som beställer tjänsten från Bemlo. Genom att lägga en beställning av tjänsten antingen på Bemlos webbplats eller på något annat sätt, godkänner kunden att vara bunden av och följa dessa villkor.

1. Tjänsten

1.1 Tjänsten består av en rad olika verktyg inom rekrytering av vårdpersonal, automatisk avläsning av avrop samt employer branding. Tjänsten tillhandahålls av Bemlo till kunden i form av en prenumerationsbaserad programvara. Tjänsten beskrivs ytterligare här eller i bifogad bilaga för beställningen.

1.2 Bemlo skall göra programvaran tillgänglig för användning från och med det datum som anges i beställningen (”Tjänstens startdatum”).

1.3 Tjänsten är tillgänglig under olika prenumerationspaket, med olika priser och servicepaket, enligt beskrivning här eller i den bifogade bilagan för beställningen.

1.4 Kunden väljer sitt prenumerationspaket vid beställningen och dessa villkor gäller för det valda prenumerationspaketet som är valt av kunden. Det valda prenumerationspaketet kommer antingen att köras månadsvis eller på årsbasis, enligt vad som anges i beställningen.

2. Godkänd användning

2.1 Kunden får inte använda Tjänsten för något annat ändamål än vad som uttryckligen anges här. Otillåten användning av tjänsten inkluderar, men är inte begränsat till: (i) användning av tjänsten för olagliga, omoraliska och/eller obehöriga ändamål; (ii) kringgå någon åtgärd som används för att förhindra eller begränsa åtkomst till tjänsten; eller (iii) kopiera, modifiera, ändra, anpassa, göra tillgänglig, reverse engineering eller demontera någon del av innehållet som görs tillgängligt på eller via tjänsten eller offentligt visa, reproducera, skapa härledda verk från, utföra, distribuera eller annars använda sådant innehåll än vad som uttryckligen är tillåtet enligt dessa användarvillkor eller tillämplig lag.

3. Avgifter och betalning

3.1 Kunden ska betala en prenumerationsavgift för tjänsten samt avgift för de funktioner som kunden utnyttjar i enlighet med Bemlos då gällande prislista för det relevanta prenumerationspaketet. Prislistan finns i den bifogade bilagan för beställningen och skickas i samband med varje förnyelseperiod.

3.2 Alla avgifter är exklusive moms och andra tillämpliga skatter och/eller tullar.

3.3 Prenumerationsavgift och tillkommande avgifter faktureras månadsvis eller årligen i förskott, i enlighet med beställningen, och betalas inom trettio (30) dagar från fakturadatum.

3.4 Det är kundens ansvar att övervaka användningen av tjänsten för att säkerställa att servicekapaciteten ligger inom intervallet för det tillämpliga prenumerationspaketet. Om kundens användning av tjänsten överstiger servicekapaciteten för prenumerationspaketet under en pågående prenumerationsperiod, debiteras kunden för sådan överanvändning, eller uppgraderat prenumerationspaket, i enlighet med Bemlos då gällande prislista, och kunden samtycker till att betala en sådan tilläggsavgift. Om kunden har en månatlig prenumeration återspeglas sådana extra avgifter i den följande månadens faktura. Om kunden har en årlig prenumeration kommer sådana extra avgifter att uppkomma för alla relevanta månader, i proportion till förhållandet, och kommer att återspeglas i följande årsfaktura. Om kunden har en löpande prenumeration och kunden väljer att uppgradera prenumerationspaketet, kommer denna ändring att träda i kraft den första dagen i den efterföljande månaden.

3.5 Om kunden har en pågående prenumeration och väljer att nedgradera prenumerationspaketet kommer denna ändring att träda i kraft den första dagen i den efterföljande förnyelseperioden enligt avsnitt 12.2. Sådana ändrade prenumerationsavgifter ska återspeglas i den efterföljande fakturan (oavsett om nästa faktura kommer nästa månad eller nästa år).  

3.6 Vid försenad betalning har Bemlo rätt till dröjsmålsränta på 0,5% per månad på eventuellt utestående belopp, eller det högsta tillåtna enligt lag, plus alla inkassokostnader. Kunden erkänner och samtycker till att en fördröjning av betalningen ev prenumerationsavgiften och ytterligare avgifter kan leda till att kundens åtkomst till och rätt att använda tjänsten upphör, enligt avsnitt 14 nedan.

3.7 Bemlo förbehåller sig rätten att ändra prenumerationsavgiften och andra avgifter samt införa nya avgifter med trettio (30) dagars varsel till kunden (skickas via e-post). Om kunden inte accepterar den ändrade prenumerationsavgiften eller någon annan kostnad, har kunden rätt att säga upp sin prenumeration på tjänsten med omedelbar verkan. Om kunden fortsätter att använda tjänsten, efter att den ändrade prenumerationsavgiften och ytterligare kostnader har trätt i kraft, kommer sådan användning att betraktas som ett godkännande av kunden av de nya avgiftsförändringarna.

4. Ytterligare tjänster

4.1 För att kunden ska kunna komma åt och använda hela produktutbudet i det relevanta prenumerationspaketet måste kunden i vissa fall slutföra implementeringsprocessen enligt Bemlos instruktioner. Kunden kan välja att beställa implementeringstjänster från Bemlo i samband med beställningen av prenumerationspaket och ytterligare tilläggstjänster. Bemlo utför sedan de överenskomna implementeringstjänsterna och kommer att ta ut en engångsavgift för implementeringstjänsterna, utöver prenumerationsavgiften och de andra avgifter för ytterligare tjänster som kunden valt i samband med beställningen.

4.2 Kunden kan också begära att Bemlo tillhandahåller ytterligare implementeringsarbete eller andra tjänster i samband med Tjänsten. Sådant tilläggskonsultarbete kommer att utföras av Bemlo på tids- och/eller material baserat till ett fast pris, eller om särskilt avtalat, och kommer att faktureras separat utöver prenumerationsavgiften och de avgifter för de tilläggstjänster som kunden valt i samband med beställningen.

5. Kostnadsfri provperiod

5.1 Prenumerationspaket kan bli erbjudna som en kostnadsfri provperiod under en begränsad tid.

5.2 Från och med den första dagen efter att den kostnadsfria provperioden är över, om inte kunden sagt upp prenumerationen enligt avsnitt 12.2, kommer kundens kostnadsfria prenumeration automatiskt ändras till ett vanligt prenumerationspaket som ska betalas. Prenumerationspaketet kommer vara giltigt från och med denna dag (tjänstens startdatum) och regleras av dessa villkor.

6. Tillgänglighet

6.1 Om parterna har specifikt kommit överens om ett visst serviceavtal till tjänsten, åtar sig Bemlo att tillhandahålla tjänsten i enlighet med de överenskomna servicenivåerna. Serviceavtalet kan bli föremål för en separat avgift, enligt vad som anges i samband med beställningen.

7. Kunddata

7.1 Kunden ska äga all rätt och intresse för alla uppgifter som lämnas via tjänsten av eller på kundens vägnar. Bemlo har rätt att samla in och analysera data och annan information som rör tillhandahållande, användning och prestanda av olika aspekter av tjänsten och relaterade system och teknik (inklusive, utan begränsning, kunddata och data som härleds därifrån). Bemlo kommer ha möjlighet (under och efter prenumerationen) att (i) använda sådan information och data för att förbättra tjänsten och för andra utvecklings-. Diagnostiska och korrigerande ändamål i samband med tjänsten och andra Bemlo erbjudanden, och (ii) avslöja sådana uppgifter enbart i aggregerad eller annan avidentifierad form i samband med sin verksamhet.

8. Persondata

8.1 i utförandet av delar av tjänsten kommer Bemlo att behandla personuppgifter relaterade till kundens konsulter och kunder, på uppdrag av kunden som behandlare av data. Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker kunden att Bemlo kan behandla kundens data.

8.2 För att hantera processen med matchning mellan konsult och uppdrag och administrera konsulternas användarkonton kommer Bemlo att behandla personuppgifter som är relaterade till kundens företrädare och konsulter, som data controller. Information om Bemlos behandling av personuppgifter finns i Bemlos integritetspolicy som finns här.

9. Immateriella rättigheter

9.1 Bemlo (och/eller dess underleverantörer, i förekommande fall) är och förblir ensam ägare till; (a) tjänsten och all programvara som är relaterad till tjänsten och alla förbättringar eller ändringar av den, (b) programvara, applikationer, uppfinningar eller annan teknik som utvecklats i samband med implementeringstjänster eller support, och (c) alla immateriella rättigheter relaterat till något av det föregående.

9.2 Vidare är och förblir Bemlo ensam ägare till Bemlos handelsnamn, varumärken, logotyper, upphovsrätt och alla komponenter därav. Dessa villkor ger inte kunden någon rätt till tjänsten eller till någon teknik, programvara, information eller material som ingår i tjänsten- Bemlo förbehåller sig uttryckligen alla immateriella rättigheter som inte uttryckligen beviljas till kunden nedan.

9.3 Kunden beviljar Bemlo den icke-exklusiva rätten och licensen att använda och visa kundens namn, logotyp och liknande märken på sin webbplats och marknadsföringsmaterial för att identifiera kunden som kund hos Bemlo.

10. Sekretess

10.1 Båda parter förbinder sig härmed att inte direkt eller indirekt utnyttja eller avslöja för tredje part någon konfidentiell information som en part har fått som ett resultat av eller enligt dessa villkor, om inte annat avtalats skriftligen av den andra parten. Konfidentiell information omfattar all affärs-, marknadsförings-, teknisk eller annan information av konfidentiell eller känslig natur som tillhör eller licensieras till en part och avslöjas för den andra parten som en del av eller i samband med tjänsten eller dessa villkor. Information ska inte anses vara konfidentiell i den mån sådan information är: (i) är allmänt känd eller tillgänglig vid tidpunkten för avslöjandet eller senare blir en del av det offentliga området, annat än genom brott mot dessa villkor; (ii) att en part kan bevisa att den var i dess besittning före tidpunkten för avslöjandet, annat än genom en tredje parts brott mot någon skyldighet gentemot den andra parten; (iii) lagligt avslöjad för en part av en tredje part utan någon tystnadsplikt.

10.2 En part har rätt att avslöja all konfidentiell information som denna part är skyldig att avslöja enligt (i) lag, regel eller förordning; (ii) beslut av en domstol: (iii) en statlig myndighet eller annan myndighet med relevanta befogenheter som denna part är underkastad; eller (iv) med den andra partens skriftliga godkännande.

10.3 Om partnerna har ingått ett separat sekretessavtal ska sådant avtal ha företräde framför denna sektion 10.

11. Ändringar av tjänsten och dess villkor

11.1 Bemlo förbehåller sig rätten att modifiera, korrigera, utveckla, förbättra eller göra andra ändringar i, eller tillfälligt avbryta, tjänsten (eller någon del därav) utan meddelande till kunden. Vid större förändringar av tjänsten eller förändringar som har en viktig inverkan på kundens tillgång till eller användning av tjänsten måste Bemlo alltid meddela kunden fjorton (14) dagars förvarning (som kan skickas via e-post). Om kunden inte accepterar ändringen har kunden rätt att säga upp sin prenumeration på tjänsten inom fjorton (14) dagar från mottagandet av meddelandet.

11.2 Bemlo kan ändra dessa villkor från tid till annan genom att ge kunden ett trettio (30) dagars varsel i förväg (som kan skickas via e-post). Om kunden inte godkänner sådana ändrade villkor har kunden rätt att säga upp sin prenumeration på tjänsten inom trettio (30) dagar från mottagandet av meddelandet.

12. Löptid och uppsägning

12.1 Dessa villkor träder i kraft på startdatumet för tjänsten och gäller tills tjänsten avslutas av någon part i enlighet med dessa villkor.

12.2 Om inte annat överenskommit i beställningen gäller följande för förnyelse och upphörande av tjänsten:

(a) Årlig prenumeration: Den första perioden för en årlig prenumeration är tolv (12) månader från tjänstens startdatum. Prenumerationen på tjänsten förnyas sedan automatiskt under tolv (12) månaders på varandra följande förlängningsvillkor, såvida inte en uppsägning skett skriftligen (inklusive e-post) av någon part minst trettio (30) dagar före slutet av den första perioden eller en förnyelseperiod.

(b) Månatlig prenumeration: Den första perioden för en månatlig prenumeration är en (1) månad från tjänstens startdatum. Prenumerationen på tjänsten förnyas sedan automatiskt för en (1) månaders sammanhängande förnyelseperiod, såvida den inte skriftligen avslutas (inklusive e-post) av någon part minst trettio (30) dagar före slutet av den första perioden eller en förnyelseperiod.

(c) Kostnadsfri provperiod: Kunden har rätt att när som helst säga upp en kostnadsfri provperiod genom att skriftligen meddela Bemlo om uppsägning (inklusive e-post).

12.3 Kunden kan säga upp tjänsten genom att kontakta Bemlo med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnitt 16 nedan eller via Bemlos webbplats, om möjligt.

13. Uppsägning av orsak

13.1 Vardera parten kan säga upp prenumerationen på tjänsten med omedelbar verkan om den andra parten: (i) väsentligen bryter mot sina skyldigheter enligt dessa villkor och den som brytande parten inte stoppar intrånget inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande från icke-överträdande part i ett sådant brott; eller (ii) går i konkurs, upphör med betalningar, går i likvidation, ansöker om rekonstruktion eller på annat sätt rimligen kan anses vara på ekonomiskt obestånd; eller (iii) dröjer med betalningar som faktureras enligt villkoren, om beloppet överstiger (4) månaders prenumerationsavgift, förutsatt att Bemlo har meddelat kunden detta minst två (2) veckor i förväg.

14. Ansvarsfriskrivning

14.1 I den utsträckning det är juridiskt tillåtet frånsäger sig Bemlo och våra tjänsteleverantörer alla garantier av något slag för den tillhandahållna tjänsten, innehållet och komponenter från tredje part som tillhandahålls däri. För att undvika tvivel, om inte ett specifikt serviceavtal har ingåtts, lämnar Bemlo inga garantier angående tillgängligheten av tjänsten.

14.2 Ingen av parterna ansvarar för indirekta skador, såsom förlust av vinst eller omsättning eller förlust av data, med avseende på tjänsten eller på annat sätt enligt dessa villkor. Vidare ska Bemlos totala sammanlagda ansvar gentemot kunden för varje avtalsår (räknat från tjänstens startdatum) begränsas till hundra procent (100%) av de prenumerationsavgifter som faktureras till kunden under föregående avtalsår.

15. Övrigt

15.1 Dessa villkor utgör det som gäller mellan kunden och Bemlo som rör tjänsten och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal eller överenskommelser mellan kunden och Bemlo.

16. Kontakt

16.1 Om kunden har några frågor relaterade till dessa villkor eller tjänsten eller om kunden vill meddela uppsägning, vänligen kontakta oss på:

Adress: Östermalmsgatan 26A, 114 26 Stockholm, Sverige

Email: alexander@bemlo.se

17. Tvistemål

17.1 Varje anspråk som rör tjänsten, eller användningen av den, kommer att styras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar, utan hänvisning till dess principer om lagkonflikter.

17.2 Alla tvister, kontroverser eller påståenden som härrör från eller i samband med dessa villkor, eller brott, upphörande eller ogiltighet därav, ska slutligen avgöras genom skiljedom med reglerna för Förenklat Skiljeförfarande vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljedomsplatsen ska vara Stockholm. Språket som ska användas i skiljeförfarandet ska vara svenska.

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo