Vad tjänar en röntgensjuksköterska i lön 2023?

Vad tjänar en röntgensjuksköterska i lön 2023?

Uppdaterad · 7 min läsning

Vad du tjänar i lön som röntgensjuksköterska beror på flera olika saker. Det spelar in om du är kvinna eller man, utbildning, ålder och i vilken del av landet du jobbar. Lönen är olika hög inom offentlig sektor, privat sektor och bemanning. Bemlo ger dig svar på vanliga frågor om lönenivåer för en röntgensjuksköterska. Hur hög är ingångslönen, medellönen och hur ser löneutvecklingen ut för dig som röntgensjuksköterska?

Lönen förhandlas individuellt. Det innebär att det inte finns några exakta siffror på vad ingångslönen är för en röntgensjuksköterska. Dina kvalifikationer sedan tidigare ska alltid räknas med i lönen. Inför din första anställning eller när du byter jobb har du möjlighet att förhandla om lönen. Det är viktigt att ställa krav och ha koll på lönestatistiken inom yrket.

Vad är genomsnittslönen för en röntgensjuksköterska inom bemanning?

Regioner som har svårt att få tag på sjuksköterskor betalar oftast mer till bemanningsföretagen. Lönen är också högre under exempelvis sommaren, eftersom det är svårt att få tag i personal då. När på dygnet du jobbar har inverkan på lönen. Om du jobbar på obekväma arbetstider får du oftast OB-tillägg. Om du har en specialistkompetens får du alltid högre lön. I vissa regioner kan du få ännu högre lön om du har en specialisering som det är stor brist på. 

 • Genomsnittslönen för en grundutbildad sjuksköterska  inklusive semesterersättning är  383 kronor i timmen och 61 280 kronor i månaden i hela landet.

Siffrorna baseras på 525 rapporterade löner. På Bemlos hemsida hittar du lönestatistik för en allmänsjuksköterska och en specialistsjuksköterska.

Bemlo har gjort en preliminär uppskattning av vad en röntgensjuksköterska kan förvänta sig i lön inklusive semesterersättning inom olika regioner. Siffrorna är beräknade på varierande marginal för bemanningsbolaget utan kollektivavtal.

Region Dalarna visar det lägsta lönespannet: 357-464 kr/timme. Högst lönespann har Blekinge SSK, 505 kr/timme.

 • Västerbotten SSK: 471 kr/timme

 • Skåne: 416 kr/timme

 • Uppsala: 426- 477 kr/timme

 • Västmanland: 401- 420 kr/timme 

 • Sörmland: 401-420 kr /timme

 • Kalmar SSK: 495 kr/timme

 • Jämtland härjedalen: 391 -505 kr/timme

 • Halland: 414-505 kr/timme

 • Västernorrland: 435-505 kr/timme

 • Norrbotten: 435- 505 kr/timme 

För statistik över vad olika kommuner betalar i Sverige kan du se alla Sveriges kommunupphandlingar på Bemlo.

Så här skiljer sig lönestatistiken år mellan SCB, Vårdförbundet och Medlingsinstitutet:

För närvarande är det 2020 års lönestatistik som presenteras på Statistiska Centralbyråns (SCB)- och Vårdförbundets hemsidor. (SCB) och Medlingsinstitutet redovisar månadslön inklusive rörliga tillägg, som OB, övertid och jour samt semestertillägg. Vårdförbundet lönestatistik kring röntgensjuksköterskors löner visar samma statistik som bearbetas och analyseras av (SCB) och Medlingsinstitutet men det finns några viktiga skillnader. Vårdförbundets summa innefattar grundlön och fasta lönetillägg, men inte till exempel tillägg för arbete på obekväm arbetstid. Lönetillägg är kopplat till specifika arbetsuppgifter, till exempel att ha hand om schemaläggning eller att vara mentor. 

Konjunkturlönestatistiken är den mest aktuella lönestatistiken eftersom den publiceras två månader efter mätningen. Eftersom den revideras när ny information kommer betraktas den som definitiv först ett år efter det första mättillfället. Medlingsinstitutet använder en statistisk modell för att genom prognoser skatta det definitiva utfallet av löneökningarna. Prognoserna kan revideras i takt med att ny information tillkommer. Den genomsnittliga löneökningstakten enligt preliminär statistik från Medlingsinstitutet är inom vård 1,9 % för november 2021.

Vårdförbundet samlar in lönestatistik från medlemmarnas arbetsgivare. Den bygger på medlemmarnas löner, inklusive chefer som är tillsvidareanställda inom region, kommun och stad. Den privata sektorn representeras av Vårdföretagarna. Deras statistik samlas in av Almega. Statistiken från kommun och region samlas in av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den statliga statistiken samlas in av Arbetsgivarverket. 

Hur ser löneutvecklingen ut för en röntgensjuksköterska?

Den är låg i jämförelse med andra specialiseringar. Röntgensjuksköterskeprogrammet ger både en akademisk kandidatexamen inom radiografi och en yrkesexamen som röntgensjuksköterska. Idag finns ingen specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Vårdförbundet arbetar för en bättre löneutveckling för röntgensjuksköterskor. Deras mål är att röntgensjuksköterskor ska fördubbla sin lön under ett yrkesliv. Mellan 2019-2020 ökade lönen för en röntgensjuksköterska  med i snitt 3,8 procent eller 1 247 kronor i månaden inom offentlig sektor. Inom den privata sektorn ökade lönen med i snitt 1,0 procent eller 364 kronor i månaden. Detta visar statistik från Vårdföretagarna, som är den största arbetsgivarorganisationen inom privat sektor. 

Löneutvecklingen totalt för Vårdförbundets medlemmar ligger fortfarande klart över genomsnittet på arbetsmarknaden. 2019 tecknade Vårdförbundet det centrala kollektivavtalet (HÖK 19) med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. Avtalet sträcker sig till 31 mars 2022. Avtalet har varit positivt för utvecklingen av röntgensjuksköterskors löner de senaste åren. Vårdförbundet har arbetat för att arbetsgivare i högre utsträckning ska prioritera erfarna och särskilt yrkeskunnigas kompetens. Resultaten från lönerevisionen både 2019 och 2020 visar på framsteg inom detta område. Uppföljningen av löneutvecklingen och lönespridningen för Vårdförbundets medlemmar visar att den genomsnittliga löneutvecklingen inom regioner 2019 var 3,5 %. Inom kommuner var siffran 3,74 %. Siffrorna från 2019 visar att lönespridningen har ökat, det vill säga skillnaden mellan den som tjänar minst och mest. Det är stor spridning i löneutfall mellan olika regioner och kommuner. Under 2020 ser vi lokala löneutfall från 1-8 procent. Region Kronoberg höjde medellönen med nästan 2 000 kronor per månad, en ökning med 5,4 procent jämfört med 2019 och satsade på särskilt yrkesskickliga i enlighet med avtalet med SKR. Det finns dock två regioner som inte gav en löneökning som ens nådde upp till industrimärket 2,23 procent. Särskilt yrkesskickliga fick i snitt 1200 kronor mer i månaden 2019 och år 2020 fick de 1700 kronor mer. Vårdförbundets mål är att särskilt yrkeskunniga ska ha en löneökning på 10 000 kronor i månaden mellan 2019 och 2022. Det finns några exempel där man kommer att nå målet, men desto fler exempel på arbetsgivare som kommer att behöva göra ordentliga satsningar för att komma ikapp. 

I vilka regioner är genomsnittslönen högst 2023?

Många röntgensjuksköterskor är anställda av en region. 

 1. Region Stockholm: 37 847 kr

 2. Region Sörmland: 36 938 kr

 3. Region Dalarna: 36 782 kr

Här kan du läsa mer om vilka regioner som hade bäst respektive sämst löneutveckling 2020

Vad är genomsnittslönen för en röntgensjuksköterska?

Medellönen är summan av alla löner i en viss grupp delat med antal personer i gruppen. 

SCB:s lönestatistik från 2023 visar genomsnittslönen före skatt:

Medellönen (genomsnittslönen) för alla sektorer:

 • Kvinnor och män: 36 400 kr. 

 • Kvinnor: 36 300 kr

 • Män: 36 700 kr

Offentlig sektor (totalt ålder):

 • Kvinnor och män: 36 100 kr

 • Kvinnor: 36 000 kr

 • Män: 36 100 kr

Privat sektor (totalt ålder):

 • Kvinnor och män: 38 200 kr

 • Kvinnor: 37 800 kr

Utbildning:

 • Eftergymnasial utbildning (mindre än tre år): totalt: 41 300 kr.

 • Eftergymnasial utbildning (tre år eller mer): 35 300 kr

Medianlönen:

Det är den mittersta lönen i en grupp löner som sorteras i storleksordning från den lägsta till den högsta. Medianlönen är bra att använda om det i en yrkesgrupp finns personer som tjänar väldigt mycket eller lite i förhållande till resten av gruppen.

Samtliga:

 • 35 600 kr

Region:

 • Kvinnor: 35 500 kr

 • Män: 35 000 kr

 • Totalt: 35 400

Här finns mer information om den genomsnittliga månadslönen per yrke 2020.

För att få ytterligare lönestatistik kan du göra en sökning på röntgensjuksköterska i lönesök på SCB:s hemsida.

Vårdförbundets lönestatistik för röntgensjuksköterskor visar följande genomsnittslöner före skatt från 2023:

Ingångslönen för nyexaminerade röntgensjuksköterskor:

 • Förstagångslönerna inom region 2020 var cirka 27 000–30 000 kronor i månaden. 

Medellönen för:

 • Samtliga sektorer: 34 062

 • Offentlig sektor:Det finns två olika avtalsområden inom den offentliga sektorn. Dels den statliga sektorn och dels den kommunala och regionala sektorn (KR-sektorn). Kommunala och regionala sektorn (KR Sektorn): 34 402 kr

 • Kommunala bolag anslutna till Sobona: 35 353 kr

 • Regional sektor: 34 341 kr

 • Privat sektor: 37 124 kr. Inom den privata sektorn finns flera olika avtalsområden. Här redovisas lön och löneutveckling avgränsat till det största avtalsområdet, det med Vårdföretagarna.

Sammanfattningsvis kan man säga att lönestatistiken från både (SCB) och Vårdförbundet från 2020 visar att medellönen för en röntgensjuksköterska är högre inom den privata sektorn och att medellönen generellt sätt är högre för män inom både den privata och offentliga sektorn.

Källor

SCB

lönesök

Genomsnitlig månadslön efter yrke 2020

Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter år, kön, sektor, yrke

Medlingsinstitutet

Preliminär löneutveckling 2021

Vårdförbundet

Regionerna som var bäst på lön 2020

Bemlo

Lönestatistik för allmänsjuksköterska inom bemanning

Jämför 80+ bemanningsföretag för sjuksköterskor!

Läs recensioner av andra sjuksköterskor
Se information om löner och förmåner
Skicka enkelt intresseanmälan till företag
Jämför företag

Lämna en kommentar...

När du skickar så godkänner du våra villkor.

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo