​Vad är direktupphandling och hur går du tillväga för att själv bli upphandlad?

​Vad är direktupphandling och hur går du tillväga för att själv bli upphandlad?

Uppdaterad · 7 min läsning

I denna artikel går Bemlo igenom hur upphandling fungerar och vad skillnaden är mellan offentlig upphandling och direktupphandling. Vad är kraven för att delta i en direktupphandling? Vilka är fördelarna med en direktupphandling med en region och hur kan du delta i direktupphandling?

Hur fungerar upphandling och vad är skillnaden mellan en offentlig- och en direktupphandling?

Kravet på upphandling gäller för allt som rör köp, hyra, hyrköp och leasing av varor, tjänster eller entreprenad. Ett exempel när en upphandling behövs är när en region köper in sjukvårdsmaterial eller anlitar en läkare eller sjuksköterska som arbetar som konsult. Lagen om upphandling (LOU) ser till att alla företag kan delta i en upphandling på lika villkor. Alla upphandlingar ska utgå ifrån de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna om: likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. 

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige uppskattas till över 700 miljarder kronor per år. När upphandlande myndigheter och enheter inom offentlig sektor gör inköp måste de följa vissa bestämmelser för att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen. Offentlig upphandling finns till för att ta tillvara på en rad samhällsintressen. De ska främja kostnadseffektivt användande av skattemedlen, främja fri rörlighet inom EU, undanröja ageranden som begränsar konkurrens, underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor, se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner. Reglerna om offentlig upphandling bidrar även till att motverka korruption, bland annat genom att de ställer krav på transparens och insyn i upphandlingsprocessen. 

Upphandlingarna är en typ av förfarandelagstiftning. Det innebär att reglerna anger hur de upphandlande organisationernas inköp ska gå till men de reglerar inte vad som ska köpas in. Reglerna bygger på olika EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Det finns även nationella regler som gäller för upphandlingar under särskilda beloppsvärden, så kallade tröskelvärden. 

En upphandlande organisation som ska genomföra en offentlig upphandling ska välja ett förfarande för upphandlingen. Vid upphandling över tröskelvärdena styr valet av förfarande bland annat i vilka steg som upphandlingen ska genomföras, vilka tidsfrister som gäller och om organisationen får förhandla med anbudsgivarna eller inte. Vid upphandling under tröskelvärdena och av sociala tjänster och andra särskilda tjänster finns inga bestämda förfaranden utan den upphandlande organisationen ska själv utforma förfarandet för upphandlingen. En upphandling under tröskelvärdena ska följa de nationella reglerna (19 kap. Och 19 a kap. LOU och LUFS). Är upphandlingens värde lika med eller över tröskelvärdena gäller de direktivstyrda  reglerna (övriga kapitel i LOU, LUF, LUK och LUFS).

En offentlig upphandling är en process som beskriver hur offentlig sektor gör sina inköp. I stort sett alla inköp som görs inom offentlig sektor är en offentlig upphandling och omfattas därmed av lagarna för upphandling. Beroende på vad det är som ska upphandlas och hur mycket upphandlingen är värd kan därmed olika bestämmelser i lagarna bli aktuella. En offentlig upphandling tar ofta längre tid att genomföra jämfört med en direktupphandling och omfattas av fler regler.

De företag som vinner upphandlingen får ett ramavtal och brukar kallas för ramavtalsleverantörer. När regionen är i behov av en vikarie skickar de ut en förfrågan med detaljer kring uppdraget via e-mail till dessa ramavtalsleverantörer. Vissa regioner har avtal med företag utanför ramavtalet, det vill säga direktupphandlade företag. Om ramavtalsleverantörna inte svarar på regionens förfrågning kan regionen vända sig med en förfrågan till de direktupphandlade företagen. 

Det finns inga krav i upphandlingslagarna för hur en direktupphandling ska gå till. De innehåller däremot krav på att upphandlande myndigheter ska ha riktlinjer för direktupphandling och att direktupphandlingar ska dokumenteras. Du kan läsa mer om det hos Konkurrensverket.

I vilka situationer får direktupphandling användas?

 • Den vanligaste situationen som direktupphandling får användas är om värdet av upphandlingen inte överstiger direktupphandlingsgränsen. Gränsen för direktupphandling skiljer sig åt beroende på vilken upphandlingslag som är tillämplig. Direktupphandlingsgränserna har höjts i och med de nya reglerna om upphandling, från 1 februari 2022. Direktupphandlingsgränserna för sociala tjänster och andra särskilda tjänster har höjts kraftigt. Det finns två olika direktupphandlingsgränser i Lagen om Upphandling (LOU) respektive Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Enligt de nya reglerna får direktupphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster göras om värdet av upphandlingen understiger:

  • LOU: cirka 7,8 miljoner kronor

  • LUF: cirka 10,4 miljoner kronor

Läs mer om beloppsgränserna hos Upphandlingsmyndigheten.

Även om beloppsgränsen är fastställd i lagen har många upphandlande organisationer egna regler för när direktupphandling får användas. Dessa regler brukar du hitta i organisationens egen upphandlingspolicy eller i deras interna riktlinjer.

 • Direktupphandling får användas vid särskilda situationer då den upphandlande organisationen är godkänd att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Det innebär att den upphandlande organisationen får vända sig direkt till en leverantör för en direktupphandling, om förutsättningarna för förfarandet är uppfyllda. Exempel på särskilda situationer är när inga lämpliga anbud eller anbudsansökningar kommit in, enligt LOU och LUF, vid synnerligen brådska, enligt LOU och LUF eller vid ogiltiga eller oacceptabla anbud enligt LOU.

 • Om det finns synnerliga skäl. Möjligen kan vissa hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänster direktupphandlas om det är fråga om sådana tjänster där relationen mellan vårdgivare och vård- och omsorgstagare skulle störas och vården eller omsorgen därmed försämras. Vad som utgör synnerliga skäl prövas från fall till fall.

Läs mer om när direktupphandlingar får användas hos Upphandlingsmyndigheten.

Hur påverkar de nya reglerna, från 1 februari 2022 direktupphandling?

Direktupphandling får användas i samma situationer som förut med ett viktigt undantag och ett viktigt tillägg:

 • De särskilda regler som fanns för upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet har tagits bort. Dessa tjänster kan genom de nya reglerna i stället direktupphandlas och omfattas av de grundläggande upphandlingsprinciperna. 

För dig som vårdpersonal innebär det att direktupphandlingsgränsen kommer vara detsamma som tröskelvärdet och ligga på cirka 7,8 miljoner kronor. 

 • Det har blivit möjligt att genomföra en direktupphandling i samband med att en annonserad upphandling överprövas. Det förutsätter dock att inköpet är nödvändigt för att tillgodose ett angeläget behov.

Läs mer om de nya upphandlingsreglerna hos Upphandlingsmyndigheten.

Vilka är fördelarna med en direktupphandling med en region för dig som sjuksköterska eller läkare?

Framför allt är det enklare och snabbare att få uppdrag genom direktupphandling. I vanliga fall får de upphandlande organisationerna ett mail från regionens bemanningscentrum när ett uppdrag blir tillgängligt eller tillsatt. Konsultchefen behöver därefter förmedla uppdraget till konsulter som kan vara intresserade. De meddelade konsulterna ska därefter ha tid att titta igenom sina scheman och meddela när de finns tillgängliga. Därefter ska dessutom ersättning förhandlas. Under hela denna process har du redan kunnat skicka en presentation och kanske fått uppdraget före alla andra konsulter fått en chans. Du får högre ersättning, eftersom du får hela ersättningen själv. Inget företag tar marginal på ersättningen för arbetet du själv har utfört.

Hur deltar du i en direktupphandling?

asdDet finns olika plattformar som regioner kan använda för sina upphandlingar. Två exempel är Visma Opic eller E-avrop

På denna typen av plattformar listas de annonser som regionerna lägger ut inför sina upphandlingar. Vill du delta får du ofta klicka dig vidare till ett annat system där dokumenten finns. Där kan du också läsa vilka villkor och krav det finns på de företag som vill delta i upphandlingen. Du kan höra av dig direkt till regionen och be att få kontakta den som ansvarar för direktupphandlingar, för att därefter fråga om du kan få bli direktupphandlad. I vissa fall går det relativt snabbt men det finns däremot vissa regioner som inte direktupphandlar alls.

Vad är kraven för att delta i en direktupphandling?

Du behöver ha ett eget företag. Nästa självklara steg är att få egna avtal, i bästa fall ett ramavtal och annars, ett avtal för direktupphandling. Varje region har en egen upphandlare som inför varje upphandling satt upp vissa krav som ska vara uppfyllda för att du ska få delta i upphandlingen. Därför är det viktigt att du som önskar bli direktupphandlad noga läser igenom kraven som finns innan du skickar in ditt anbud. Kraven som regionen kan ha är olika, men nedan följer ett par exempel på krav som ofta finns med i avtalsvillkoren:

 • Policy för kvalitetsarbete. 

 • Policy för arbetsmiljö. 

 • Miljöpolicy.

Gällande samtliga policydokument är det enklast att återanvända existerande dokument från andra bolag som delar dessa publikt på nätet istället för att skriva nytt.

 • Viss omsättning. (Oftast ska företaget ha haft en omsättning på X tusen eller miljoner kronor under en uttalad period).

 • Erfarenhet. (Ofta krävs erfarenhet av liknande verksamhet sedan tidigare. Erfarenheten brukar redovisas i antalet timmar företaget hyrt ut liknande personal tidigare). Om du som sjuksköterska eller läkare hyrt ut dig själv via ditt eget bolag kan du räkna de timmar du hyrt ut dig själv tidigare.

 • God kreditvärdighet. 

Synpunkter

Har du några frågor eller någon åsikt du vill vädra? Skriv till info@bemlo.se 

Källor

Konkurrensverket: Krav på riktlinjer för direktupphandling.

Upphandlingsmyndigheten

Direktupphandling

Nya upphandlingsregler

Jämför 80+ bemanningsföretag för sjuksköterskor!

Läs recensioner av andra sjuksköterskor
Se information om löner och förmåner
Skicka enkelt intresseanmälan till företag
Jämför företag

Lämna en kommentar...

När du skickar så godkänner du våra villkor.

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo