Begrepp inom bemanning

Begrepp inom bemanning

Uppdaterad · 6 min läsning

Ord, begrepp och titlar som är bra att ha koll på inom bemanning!

Här följer en lista med vanliga begrepp och förklaringar som är bra att ha koll på inom bemanning. Saknas något? Lämna en kommentar under artikeln eller maila info@bemlo.se så lägger vi till det!

Nyckelord

Bemanningsenhet

Ansvarar för rekrytering och tillsättning av vårdpersonal i exempelvis en region eller kommun. Om denna enhet inte kan hitta personal att anställa för en tjänst, skickar de iväg ett så kallat avrop till de upphandlade bemanningsbolagen i regionen eller kommunen för att meddela att de saknar personal till en viss tjänst. Om bemanningsbolaget har någon som vill utföra uppdraget blir denna utbokad på uppdraget. Bemanningsbolaget fakturerar sedan regionen eller kommunen, och betalar sedan personen som utför jobbet.

Bemanningsföretag/Bemanningsbolag

Ett företag som arbetar med att erbjuda personal på uppdragsbasis. Exempelvis genom att tillgodose sjukhus med personal för tidsbegränsade uppdrag. Bemanningsbolaget är de som anställer sköterskan eller läkaren som utför uppdraget, och fakturerar sedan regionen eller kommunen för det utförda arbetet. Ofta är den fakturerade summan högre än lönen eftersom bemanningsföretaget har fasta kostnader att ta höjd för. Skillnaden mellan lönen till vårdpersonalen och det fakturerade beloppet kallas täckningsbidrag.

Bemanningsläkare/Hyrläkare/Stafettläkare

En läkare som hyrs in för att möta ett behov och arbetar på uppdragsbasis. De två vanligaste sätten att arbeta som hyrläkare är att var anställd hos ett bemanningsbolag, eller vara en så kallad underkonsult. En underkonsult fakturerar bemanningsbolaget för sitt utförda arbete, bemanningsbolaget fakturerar sedan regionen eller kommunen. Är man anställd betalar bemanningsbolaget en lön, och eventuella andra förmåner, och fakturerar sedan regionen eller kommunen.

Bemanningssjuksköterska/Hyrsjuksköterska/Stafettsjuksköterska

En sjuksköterska som jobbar inom bemanning, dvs. arbetar på uppdragsbasis. De vanligaste två sätten att arbeta som hyrsköterska är att var anställd hos ett bemanningsbolag, eller vara en så kallad underkonsult. En underkonsult fakturerar bemanningsbolaget för sitt utförda arbete, bemanningsbolaget fakturerar sedan regionen eller kommunen. Är man anställd betalar bemanningsbolaget en lön, och eventuella andra förmåner, och fakturerar sedan regionen eller kommunen.

Konsultchef

En anställd på ett bemanningsföretag som ansvarar för kontakt med vårdkonsulter, sköterskorna och läkarna. Det kan handla om allt från lönehantering och kontakt under uppdrag, till att fixa boende och resa för konsulter. De tar även emot avropen, från kommunerna och regionerna.

Underkonsult

En underkonsult driver ett eget företag och arbetar via det med ett bemanningsbolag. Det kalla underkonsult eftersom konsulten inte är anställd i bolaget som vårdgivaren beställer tjänsten ifrån. En underkonsult hanterar sin egen löneutbetalning. Som underkonsult behöver du även fakturera bemanningsbolaget för att få betalt.

Villkor

Garantilön

En grundlön som konsulter är garanterad, oavsett om de är utbokade på uppdrag eller ej. Vissa bemanningsföretag har garantilön men långt ifrån alla. En konsult som är bokad på ett uppdrag har jobb under en begränsad tidsperiod, och när det är över kan konsulten stå utan jobb. Vissa bemanningsbolag erbjuder garanti, vilket ger konsulterna lön oavsett om det dyker upp ett nytt uppdrag.

Introduktion

Den period innan du förväntas vara självgående på ett nytt uppdrag. När en konsult anländer till en ny arbetsplats blir den upplärd under en ofta kort period. Vem som betalar introduktionen kan skilja sig åt mellan uppdrag, det kan vara bemanningsföretaget eller uppdragsgivaren. Mer information hittar du här.

Karenstid

Inte att förväxla med karens eller karensdag. Karenstid inom bemanning innebär att, exempelvis regionen, förbjuder dig att arbeta via bemanningsföretag i samma region (inte kommun). När du har avslutat en anställning för en region har du alltså en tid då du ej kan arbeta via bemanning i den regionen. Privata vårdgivare har inte karens. Läs mer om karens här.

Sjuklön

Lön du får under uppdrag ifall du blir sjuk. Dock måste du arbeta minst 14 kalenderdagar vid kortare uppdrag för att kunna få sjuklön. Den kan inte avtalas bort enligt lag. Läs mer om sjuklön på Försäkringskassans hemsida.

Begrepp inom bemanning

Avrop

Inom bemanning och vården är avrop en beskrivning av den sjuksköterska eller läkare som söks för ett uppdrag tillsammans med en uppdragsbeskrivning. När en region beställer bemanningstjänster från bemanningsbolagen skickar de ut ett avrop. Ett avrop kan söka flera sjuksköterskor eller läkare.

Fakturerat belopp

Det belopp som ett bemanningsföretag fakturerar uppdragsgivaren för att fylla behovet, exempelvis vad en region betalar för att ett bemanningsbolag levererar en sjuksköterska. Det fakturerade beloppet är högre än lönen som betalas ut till konsulten, då bemanningsbolaget behöver ta höjd för deras marginal, arbetsgivaravgifter, tjänstepension etc. Som konsult finns möjlighet att fakturera via eget företag, och arbeta som en så kallad underkonsult.

Kommun

Det finns 290 kommuner i Sverige. Kommunen är ofta den största arbetsgivaren inom vården i respektive kommun. Vårdjobb inom kommunal verksamhet innefattar ofta omsorg så som hemtjänst och särskilda boenden

Konsultportal

Verktyg som bemanningsföretag använder för att hålla koll på information kring sina konsulter. Konsulterna använder verktyget för att exempelvis rapportera utbokade timmar och lön.

Offentlig upphandling

Process som offentliga aktörer använder för att beställa tjänster under vissa villkor. Privata aktörer konkurrerar om att leverera tjänsten baserat på exempelvis pris. Varje region och kommun kan ha sin egen upphandling av bemanningsföretag, priser eller andra villkor gällande vårdbemanning.

Regionernas offentliga upphandlingar finner du på Bemlo här.

Ramavtal

Ett ramavtal är ett avtal som fastställer villkoren för kontrakt som senare ska tilldelas under en viss tidsperiod. Ramavtalen kan tecknas för upphandlingar mellan regionerna och bemanningsbolagen som sedan tillhandahåller tjänster för vårdpersonal. Läs mer om ramavtal och upphandlingar hos Upphandlingsenheten.

Rangordnade ramavtal

Ett rangordnat ramavtal innebär att man i förfrågningsunderlaget till ramavtalet fastställer en metod för att rangordna leverantörerna utifrån antingen lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. När denna rangordning är gjord och fastställd i enlighet med tilldelningsbeslutet i upphandlingen så gäller den under hela ramavtalstiden. Upphandlande myndighet är alltså skyldig att i första hand köpa ifrån den leverantör som är rangordnad etta, först om denna leverantör tackar nej till att leverera får upphandlande myndighet tillfråga den som är rangordnad tvåa och så vidare. Läs mer om rangordnade ramavtal hos Inköpsrådet.

Region

Det finns 21 regioner i Sverige. De flesta sjukhusen arbetar i en regions regi. När ett sjukhus har ett behov, av exempelvis en sjuksköterska, skickar de ut ett så kallat avrop till de bemanningsbolag som är upphandlade i den regionen. Ett av bemanningsbolagen kan sedan tillsätta det uppdraget genom att erbjuda vårdpersonal. För att kunna vara ett av bemanningsbolagen som kan tillsätta uppdraget måste det ha vunnit en upphandling. De flesta upphandlingarna är offentliga och vissa är direkta upphandlingar. Läs mer om upphandlingar på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Täckning

Täckning är ett mått på hur många regioner som ett bemanningsbolag är upphandlat i. Hög täckning innebär att de är upphandlade i många regioner och kommuner. Generellt sett har större bemanningsbolag högre täckning. Att medverka i en upphandlingsprocess tar tid och är kostsamt, vilket ofta gynnar de större företagen. Det finns dock inte Ett bemanningsbolag som har alla uppdragen därför har vi samlat alla uppdragen på ett ställe, se våra lediga jobb!

Täckningsbidrag

Det belopp som bemanningsbolagen behöver från varje uppdrag för att täcka sina fasta kostnader. Ersättningen som sköterskan eller läkaren får är något lägre än det som bemanningsbolaget fakturerar kommunen eller regionen, skillnaden mellan dessa belopp är täckningsbidraget.

Utbokning

När en sköterska eller läkare blir tilldelad ett uppdrag, och tackar ja, är denne "utbokad".

Uppdrag

Ett tidsbestämt arbete åt en arbetsgivare. När du som sköterska och läkare jobbar för ett bemanningsbolag är du ute på ett så kallat uppdrag. Kan handla både om längre och kortare tid.

Jämför 80+ bemanningsföretag för sjuksköterskor!

Läs recensioner av andra sjuksköterskor
Se information om löner och förmåner
Skicka enkelt intresseanmälan till företag
Jämför företag

Lämna en kommentar...

När du skickar så godkänner du våra villkor.

Lediga jobb
Utvecklare? Sök här.

© 2024 Bemlo